Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Επιστολή - απολογία του Γέροντος Σάββα Λαυριώτη προς την Γεροντία της Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας


Οἱ διώξεις ἀντιοικουμενιστῶν Μοναχῶν
καί Ἱερέων καλά κρατοῦν!
Φανάρι καί δυστυχῶς μερίδα τοῦ Ἁγίου Ὄρους
καταδιώκουν τόν Γέροντα Σάββα Λαυριώτη 
γιά τά ὀρθόδοξα φρονήματά του!

«καί ἔσονται ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου
 οἱ οἰκιακοί αὐτοῦ.» (Ματθ. 10,36)

Σᾶς παραθέτουμε τήν Ἐπιστολή-Ἀπολογία τοῦ Γέροντος Σάββα Λαυριώτη καί Προϊσταμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους πρός τήν Γεροντία αὐτῆς, μέ κοινοποίηση στήν Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους, ἡ ὁποία ἀφορᾶ τήν δίωξή του ἀπό τόν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, ἀλλά δυστυχῶς καί ἀπό τήν πλειοψηφία τῆς ἰδίας! Οἱ ἀντικείμενοι Γέροντες τῆς Γεροντίας δέν μπῆκαν κἄν στόν κόπο νά διαβάσουν τήν ἀπολογία-ὀμολογία τοῦ Γέροντος Σάββα, γι' αὐτόν τόν λόγο διοχετεύεται στήν δημοσιότητα, μήπως ἀποφασίσουν νά τήν διαβάσουν, ὡς ὄφειλαν, τελικά, ἔστω καί κατ' αὐτόν τόν τρόπο!

Ἀντιθέτως, ἡ πλειοψηφία τῆς Γεροντίας σπεύδει βιαστικά νά συμπλεύσει μέ τόν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, μέ πιθανή τιμωρία τοῦ Γέροντος Σάββα-ἄν δέ ζητήσει συγνώμη γιά τά ἀντιοικουμενιστικά του φρονήματα...ἄκουσον, ἄκουσον!-ἡ ὁποία ἐπίκειται νά εἶναι πιθανή ἀποβολή του ἀπό τήν Προϊσταμενία, ἐνῶ παράλληλα αἰωροῦνται σενάρια περί ἀφορισμοῦ, ἀποσχηματισμοῦ (ὑπάρχει τέτοιο πρᾶγμα;...) καί ἀποπομπῆς του ἀπό τό Περιβόλι τῆς Παναγίας! Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ὅλως τυχαίως..., θυμήθηκε στήν παροῦσα χρονική φάση ξαφνικά-καί μετά ἀπό πεντέμισυ χρόνια!-ἀντιοικουμενιστική ἐπιστολή-διαμαρτυρία ἀπό τό παρελθόν τοῦ Γέροντος Σάββα, διόλου τυχαῖα, μιά πού τόν ἔχει συνδέσει μέ τήν πρό ὀλίγων μηνῶν σύνταξη καί κυκλοφορία τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ περιοδικοῦ: "ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ"!

Τό ἐν λόγῳ περιοδικό πού ξεσκεπάζει τόν οἰκουμενισμό μέ τρανταχτές ἀποδείξεις, ὡς γνωστόν, ἔκανε καί συνεχίζει νά κάνει θραύση σέ κληρικούς καί λαϊκούς σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, στό ἐξωτερικό καί στό διαδίκτυο καί τό ὑπογράφουν 4 Ἡγούμενοι μετά τῶν Συνοδειῶν αὐτῶν καί ἑκατοντάδες Μοναχοί τοῦ Ἁγίου Ὄρους! Παρόλ' αὐτά, ὁ Γέρων Σάββας διώκεται, ἐπί ἑτέρᾳ καί ἀνυποστάτῳ καί ἀκαθορίστῳ προφάσει..., προφανῶς, ὅμως, ὡς θεωρούμενος "ὑπεύθυνος-ἐγκέφαλος" ἐκ τοῦ Φαναρίου καί τῶν ἐν Ἑλλάδι καί Ἁγίῳ Ὄρει συμπλεόντων οἰκουμενιστῶν, ἤ δειλῶν νά ὁμολογήσουν τήν Ἀληθινή Πίστη γιά τούς δικούς τους προσωπικούς λόγους πού αὐτοί γνωρίζουν!

Λυπούμεθα πού τό ἄλλωτε φωτεινό Ἅγιον Ὄρος ἔχει μετατραπεῖ, ἀπό κάποιους γέροντες καί μοναχούς, ἀπό νοητός ἥλιος φωτός Χριστοῦ σέ σελήνη δύο ὄψεων: μίας φωτεινῆς καί μίας σκοτεινῆς! Προφανῶς, ἡ σκοτεινή πλευρά τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἔχει μολυνθεῖ ἀπό τά οἰκουμενιστικά φρονήματα καί ὀλισθήματα τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου καί τῶν λοιπῶν ρασοφόρων καί θεολόγων συζυγούντων μετά τῶν αἱρετικῶν καί πασῶν ἀλλοδόξων-κακοδόξων, οἱ ὁποῖοι ὅλοι μαζί μέ τήν στάση τους ἐνορχηστρώνουν καί συνδράμουν τήν ἐγκαθίδρυση τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὡς Παγκόσμια Θρησκεία τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ ἐπερχομένου Ἀντιχρίστου! Φανάρι καί λοιποί (δυστυχῶς καί ἀπίστευτο καί ἐξ Ἁγίου Ὄρους), ἔχετε κατασκανδαλίσει τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, εἴτε μέ τά ἀντορθόδοξα φρονήματά σας, εἴτε μέ τήν δειλία καί ἐφάμαρτη σιωπή σας κι ἐπιπλέον μέ τό προκλητικό θράσος σας νά διώκετε αὐτούς πού φρονοῦν ὀρθῶς καί σᾶς χαλοῦν τά "σχέδια" καί τήν "ἡσυχία" σας!

Τό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ, συντασσόμαστε μέ τόν ἀξιόλογο καί σεβαστό Γέροντα Σάββα Λαυριώτη καί θά τόν ἐνισχύσουμε μέ ὅποιον τρόπο ἐπιτρέψει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τόσο γιά τίς περιπέτειες στίς ὁποῖες τόν ἔχουν ὑποβάλλει ἀδίκως, ὅσο, κυρίως, γιά τό ὀρθά φρονήματά του καί "ἑπόμενα τοῖς Ἁγίοις Πατράσι", πού θά ἐπιθυμούσαμε ἐναγωνίως νά εἶχαν ὁ Πατριάρχης μας κ. Βαρθολομαῖος καί ὅλοι οἱ ρασοφόροι!

Οἱ διῶκτες τοῦ Γέροντος Σάββα, βεβαίως, τοῦ φοροῦν χωρίς νά τό καταλαβαίνουν πνευματικά παράσημα. Ἐμεῖς ἀπό τήν πλευρά μας ὅμως, ὀφείλουμε τήν δημόσια ὁμολογία τῆς ὀρθῆς Πίστεως ἐν παντί καιρῷ, καθώς καί τήν ἔμπρακτη ὑποστήριξη τοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ καί πατρός, ὅπως καί παντός διωκομένου ὑπέρ Πίστεως, συγχρόνως καί τήν ἀγάπη πρός ὅλους τούς Ὀρθοδόξους, διά τῆς ἐνημερώσεως, ὥστε νά γνωρίζουν ὅτι οἱ διώξεις καλά κρατοῦν καί δυστυχῶς, προέρχονται δριμύτερες ἀπό τούς "οἰκιακούς"! Νήφετε καί ἔσεσθε ἕτοιμοι. Κάπου παρακάτω ἔρχονται καί ἄλλες διώξεις (ἱστολογίων καί λαϊκῶν), ἰδιαίτερως ὅταν ξεμπερδέψουν μέ τούς "ἐνοχλητικούς" ρασοφόρους!

Εἴθε νά μετανοήσουν οἱ διῶκτες τοῦ Γέροντος Σάββα Λαυριώτη, ἀπό τόν ὑψηλότερο ἕως τόν χαμηλότερο καί νά μιμηθοῦν τό ὀρθόδοξο ἦθος του. Ἐπίσης, νά μᾶς θυμίσουν ὅτι ἔχουμε πατέρες κι ὅτι δέν εἴμαστε ὀρφανοί καί νά πάψουν νά μᾶς κατασκανδαλίζουν ἐπί ἔτει...καί ἔτι!...

Παραθέτουμε τήν Ἐπιστολή-Ἀπολογία 
τοῦ Γέροντος Σάββα Λαυριώτη σέ μορφή pdf:


Δεν υπάρχουν σχόλια: