Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

Ιστορία των Αθηνών

Φορεσιά της Ελληνίδας αρβανίτισσας
Το παρόν απόσπασμα είναι παρμένο από το βιβλίο «Ιστορία των Αθηνών», το οποίο συνεγράφη από το Διονύσιο Σουρμελή, καταγόμενο από τις 40 Εκκλησιές Ανατολικής Θράκης. Μετοίκησε στην Αθήνα και το 1823 διετέλεσε γραμματικός της δημογεροντίας. Εξέδωσε το βιβλίο «Ιστορία των Αθηνών» το 1834. Εκοιμήθη εν Κυρίω το 1856. Η αναφορά του συγγραφέως στα ιστορικά Κούντουρα Αττικής (Μάνδρα Αττικής) σελ. 110-111. Στις σελίδες 110-111 ο συγγραφέας αναφέρεται σ’ένα μικρό μέρος της μεγάλης δόξης και προσφοράς στο έθνος του χωριού μου «Κούντουρα». Χαμηλόφωνα, σχεδόν μυστικά σας λέγω ότι στο κατάλογο των ηρώων υπάρχουν και τα δύο επώνυμα των γονέων μου.

                                                                            ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

«Εν τη Αττική υπήρχε-Κώμη Κούντουρα καλουμένη κατά τους νεωτέρους χρόνους, παρά τα Κοντούρεα ήτοι  κοντά ούρεα, ως εκ της θέσεως εφ’ης κείται η Κώμη· διότι τα περί αυτήν και εφ’ων κείται όρη εισί κοντά κατά την παλαιάν και νέαν σημασίαν της λέξεως, ήτοι μη υψηλά.Ο τόπος αυτός είναι πλήρης πεύκων, και τινών ελαιών, και η ρητίνη είναι το προϊόν αυτού· επειδή δε το εμπόριο της ύλης ταύτης εγίνετο εν Ελευσίνι δια την θάλασσαν, οι κάτοικοι των Ελευθερών, ήτοι του Πετρογερακίου, κατέβησαν και κατώκισαν τα Κοντούρεα δια να έχωσι πλησιεστέραν την Ελευσίνα δια το εμπόριο της ρητίνης και του ελαίου. Ο λαός ούτος  ήτον προ της Επαναστάσεως κατά διαταγήν της Τουρκικής Εξουσίας φύλακες των στενών της Μεγαρίδος, και εν τη Επαναστάσει έμειναν ιδιόρρυθμοι και μη συσσωματωμένοι μετά των λοιπών κατοίκων της Αττικής. Έδειξαν δε κατά τον υπέρ ελευθερίας αγώνα έργα ηρωϊκά, και επολέμησαν τον εχθρόν τοσούτον ώστε κατατάσσονται παρά πάντων εις την τάξιν των ανδρείων. Ήδη καταβάντες εκ των Κοντουρέων, κατώκισαν οι μεν εις Μάνδραν, ούτω κληθείσα δια την θέσιν, διότι κείται εν μέσω βουνών ως περίβουνος, οι δε εις Μαγούλαν, ήτις είναι η παλαιά Ακέρνα. Κέρνα δε και Αττικώς Ακέρνα λέγονται αι εξοχαί της ράχεως, και υπό τοιούτον σχήμα κείται η Μαγούλα· άλλοι δε εις Ελευσίνα δια το εύπορον της θαλάσσης. Ο λαός ούτος μετά καιρόν θέλει χάσει το όνομα Κουντουριώτης, ως έχασε πρότερον το «Ελευθερείς». Τω όντι ο λαός ούτος είχε το όνομα ως και το πράγμα. Διέπρεψαν εν τη παλλιγγενεσία πολλοί πολεμικοί, εν οις ο Ιωαν. Κοντούλης, Παπά Χρήστος Κρικκούκης, Δημήτριος Κρικκούκης, Αναστάσιος Μουρίκης, Παναγιώτης Χατζή Μελέτης, Λάσκοι, Χρήστος Λιούλης, Ρουτούμης, Δρέβας, Κολιμάδης, ο αποθανών εν Κρήτη μαχόμενος, αφού επέφερε φθοράν μεγάλην κατά των εχθρών. Βερούτης, οι αδελφοί Νικόλας και Αναγνώστης Νίκα, Ρώκας, και ο Παπαθανάσιος, και άλλοι·Μεταξύ δε τούτων ο μεγάλην επιρροήν έχων εν τω λαώ ήτον ο Χατζή Μελέτης λεγόμενος, ανήρ Πολιτικός και ευκατάστατος.


Η πρόνοια του Υψίστου εκ των πλευρών των Ελευθερών εκ γης Αττικής εζωογόνησε την ένδοξον αδελφότητα, τους Ιστορικούς Κουντουριώτας Λάζαρον και Γεώργιον. Τούτων γαρ ο Πάππος ελθών εκ Κουντούρων εις Ύδραν, εναπέθηκαν ως εις αγαθήν γην, τον σπόρον τον καλόν, τον βαστήσαντα τον καρπόν της δόξης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.